معرفی و توضیحات:


جنس حریر همراه آستر همرنگ (آستین ها آستر ندارد)

فری مناسب 38 تا 46

دور سینه تا 110 قد حدودا 120 دوبازو 44 دورباسن 120